Snel naar...

Privacyverklaring

De Samenwerkende apotheken Rijn en Gouwe: Apotheek Allart, DagNacht Apotheek, Apotheek De Herenhof, Apotheek De Hoge Zijde, Apotheek Ridderveld, Apotheek Ter Aar en de Vijverapotheek zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.samenwerkendeapotheken.nl
Hier vindt u de adresgegevens van onze apotheken, de namen van de apothekers, de telefoonnummers en de mailadressen.

Contactpersoon voor de Gegevensbescherming:
Mw K. Kouwen, E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Dhr J. van der Kamp, E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Gebruik van uw persoonsgegevens

Doeleinden
Samenwerkende Apotheken Rijn en Gouwe verwerken gegevens om goede farmaceutische zorg te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
o duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
o het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
o eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
o gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
o wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
o passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
o rechten van cliënten te respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de farmaceutische zorgverlening worden gevraagd en vastgelegd. Onze medewerkers raadplegen gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Patiënten worden hiervan op de hoogte gebracht via de privacyverklaring op de website van de apotheek. Nieuwe cliënten worden hierover via de welkomstbrief geïnformeerd.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, medisch specialisten, fysiotherapeuten. Dit doen wij via beveiligde systemen, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Schakelpunt (LSP) en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag. Het beschikbaar stellen van uw gegevens doen wij uitsluitend na uw toestemming. Door medicatie aan te (laten) vragen, gaat u akkoord met de manier waarop de apotheek uw gegevens verwerkt. Hier hoort bij het automatisch contact leggen met het LSP.

Als u een deelneemt aan een ketenzorgprogramma, zoals diabetes mellitus type 2, COPD, astma, CVRM of angst en stemmingsstoornissen, dan worden gegevens met uw andere zorgverleners (ketenpartners) gedeeld via het keteninformatiesysteem (KIS) van Vital Health. Zo hebben de diverse aangesloten zorgverleners die u behandelen inzage in die gegevens van elkaar die voor uw ketenzorgprogramma van belang zijn.

U heeft zelf inzage in uw digitale medicatiedossier via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
o NAW-gegevens
o geboortedatum
o BSN
o leeftijd
o telefoonnummer
o e-mailadres
o geslacht
o verzekeringsgegevens
o gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
o medische gegevens
o IBAN
o Informatie die een cliënt invult, bijvoorbeeld in het contactformulier

De beelden van de camera’s die op enkele locaties aanwezig zijn, worden niet vastgelegd. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Voor een totaaloverzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft de apotheek een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

2. Toestemming
Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de cliënt verwerkt en/of gedeeld met andere zorgverleners. Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door van één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de ouders.
Cliënten kunnen hun toestemming op elk moment weer intrekken. Hierbij dient aangemerkt te worden dat passende zorg enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medicatiedossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Er wordt o.a. gebruik gemaakt van twee factor authenticatie voor toegang tot het AIS (gebruikersnaam en wachtwoord en UZI-pas), van encryptie van de datalijnen en van beveiligde (zorg)mail.

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers, waaronder het medicatiedossier, 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen, worden de gegevens vernietigd.

Indien er (mogelijk) sprake is van een datalek wordt dit geregistreerd in Q-base. De apotheker en/of de functionairs voor de gegevensbescherming beoordeelt of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkene(n) noodzakelijk is. In alle gevallen wordt de afweging om wel of niet te melden, geregistreerd. Ook wordt beoordeeld welke maatregelen genomen moeten worden om eventuele herhaling te voorkomen.

4. Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.

5. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met uw apotheker. Ook kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor de Gegevensbescherming mevrouw K. Kouwen. Mocht u er met haar niet uitkomen, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming de heer J. van der Kamp. Als ook hij geen bevredigende oplossing voor u kan bieden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.